The Figurative: Selected Examples in Slovenian Art Figuralika: izbrani primeri iz slovenske umetnosti


Group exhibition
Skupinska razstava

Artists Umetnice_ki: Berko, Janez Bernik, Mirko Bratuša, Dragica Čadež, Matej Čepin, Tina Dobrajc, Milan Erič, Zdenko Huzjan, Marko Jakše, Zmago Jeraj, Staš Kleindienst, Lojze Logar, Erik Lovko, Živko Marušič, Franc Mesarič, Zoran Mušič, Silvan Omerzu, Miha Perne, France Peršin, Štefan Planinc, Marij Pregelj, Maksim Sedej ml., Marjan Skumavc, Ana Sluga, Gabrijel Stupica, Matej Stupica, Miha Štrukelj, Maruša Šuštar, Marko Šuštaršič, Milena Usenik, Sašo Vrabič, Uroš Weinberger

Curated by Kurira:
Alenka Gregorič, Mateja Podlesnik

06/04 – 20/08/2023


The exhibition of figurative art, ranging from key representatives of Slovenian existentialist art of the post-war period to contemporary figurative approaches, presents a selected cross-section of individual artistic discourses – from autobiographical, politically engaged and socio-critical to utopian and poetic authorial confessions.


Razstava figuralne umetnosti, ki sega od ključnih predstavnikov povojne slovenske eksistencialistične umetnosti do sodobnih figuralnih pristopov, prikazuje izbrani prerez individualnih likovnih govoric – od avtobiografskih, politično angažiranih in družbenokritičnih do utopičnih ter poetičnih avtorskih izpovedi.


Sophie Thun: Leaking Times Uhajajoči časi


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Felicitas Thun-Hohenstein

20/04 – 11/06/2023


For the duration of the exhibition, Sophie Thun is relocating her usual workspaces – Westbahnstrasse in Vienna and Fotolabor in Berlin – to Cukrarna. Over a period of five weeks, she conceives, designs and represents her work in the present, i.e. beyond the dichotomy of experienced and documented time. In doing so, she allows the interferences between work, production, representation, life and aesthetics to flow into the performative fabric of space and time.


Sophie Thun svoje siceršnje delovne prostore – Westbahnstraße na Dunaju in Fotolabor v Berlinu – za čas razstave preseli v Cukrarno. V obdobju petih tednov snuje, konceptualizira in reprezentira svoje delo v prisotnosti, torej onkraj dihotomije med doživetim in dokumentiranim časom. Pri tem dopusti, da se interferenca med delom, produkcijo, reprezentacijo, življenjem in estetiko zlije v performativno tkivo prostora in časa.Tao G. Vrhovec Sambolec: Reading Reading Brati branje


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Mara Anjoli Vujić

13/04 – 28/05/2023


The exhibition brings together a comprehensive presentation of the art research project of the same name conducted by Tao G. Vrhovec Sambolec in 2017. It is conceived as a multimedia spatial installation that activates the relationships between the six selected works. Using a variety of media including installation, sound, video, digital print, drawing, publication and text, these works address and disrupt the relationship between words and meaning in unique ways.


Razstava prinaša obširno predstavitev istoimenskega umetniško-raziskovalnega projekta, ki se ga je Tao G. Vrhovec Sambolec lotil leta 2017. Zasnovana je kot večmedijska prostorska postavitev, ki aktivira odnose med šestimi izbranimi deli. Ta dela z uporabo različnih medijev, kot so instalacija, zvok, video, digitalni print, risba, publikacija in besedilo, na edinstven način nagovarjajo in hkrati razbijajo odnos med besedami in pomenom.Tadej Pogačar: P.A.R.A.S.I.T.E. Publications: posters, newspapers, artist books, catalogs 

30 Years of the P.A.R.A.S.I.T.E Museum of Contemporary Art


Tadej Pogačar: P.A.R.A.Z.I.T.S.K.E. publikacije: plakati, časopisi, knjige umetnika, katalogi
30 let P.A.R.A.S.I.T.E. muzeja sodobne umetnosti


Solo exhibition
Samostojna razstava

16/05 — 11/06/2023


Pogačar's extensive production of artist publications is being exhibited together for the first time at Cukrarna. It also includes eleven catalogues published to accompany Pogačar's exhibitions and projects. The artist has included them in the exhibition not only because he was largely involved in their creation and because some of them contain sections that can be classified as printed art, but also because the catalogues share with artists' books, magazines and newspapers the common characteristics of the genre of publication.


Obsežna produkcija Pogačarjevih publikacij umetnika je prvič zbrano razstavljena v Cukrarni.

Vključuje tudi enajst katalogov, ki so izšli ob Pogačarjevih razstavah in projektih. Umetnik jih je vključil na razstavo ne le zato, ker je v veliki meri sodeloval pri njihovem nastanku, in ker nekateri vsebujejo sklope, ki jih lahko označimo za tiskano umetnost, temveč tudi zato, ker si katalogi delijo s knjigami, revijami in časopisi umetnikov skupne značilnosti žanra publikacije.

*For free admission as part of Ljubljana Art Weekend please use the password “LJUBAW” at reception.

*Za prost vstop v okviru dogodka Ljubljana Art Weekend, prosimo, da na recepciji uporabite geslo “LJUBAW”.


Organisation Organizacija:
Museum and Galleries of Ljubljana / Cukrarna Gallery Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) / Galerija CukrarnaCukrarna Gallery
Poljanski nasip 40
SI—1000 Ljubljana

T +386 1 241 25 73
E info@cukrarna.art
https://cukrarna.art/en

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 7PM


With Cukrarna, the Slovenian capital gained an important new venue for the presentation of contemporary art, and thus spaces where the processes of articulating thought, production and presentation of contemporary art projects – visual, intermedia, performative, sound, music and other art forms – take place. The presentation of artworks through exhibitions and events is only one part of the institution's programme; Cukrarna's goal is to become a new hub for cultural events on a broader scale.