Heritage
Dediščina

25/05 – 08/07/2022


The sixth anniversary of the DobraVaga Gallery is inspired by the recent inclusion of Jože Plečnik's architectural works on the UNESCO World Heritage List UNESCO. This includes the premises inhabited by DobraVaga, which fills us with a new awareness of the permanent and less permanent significance of our work. This anniversary is therefore an opportunity to reflect on this heritage in all its different meanings – from the cultural to the environmental, social and personal. The main exhibition is again commercial, and like every year, a series of dynamic accompanying events is in the pipeline again!

Šesto obletnico delovanja galerije DobraVaga navdihuje nedavni vpis arhitekturnih del Jožeta Plečnika na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Med njimi je seveda tudi prostor, v katerem domuje DobraVaga, kar nas navdaja z novim zavedanjem o trajnem in manj trajnem pomenu našega dela. Ob letošnji obletnici se bomo zato spraševali o dediščini v vseh njenih razvejanih pomenih – od kulturne do okoljske, družbene in osebne dediščine. Osrednja razstava bo spet prodajne narave, kot vsako leto pa pripravljamo tudi pestro obletnično dogajanje!Ema Maznik Antić: Lost Cargo
Ema Maznik Antić: Izgubljeni tovor


25/05 – 11/06/2022


As part of the sixth anniversary of DobraVaga Gallery, Ema Maznik Antić presents her first solo exhibition in the Artist per Month space. Her work focuses on banal found objects, seriality and repetition. She makes objects that resemble fossils or the remains of something that is just taking shape. In the exhibition, we find ourselves in a situation reminiscent of an abandoned space that we would probably never enter. The abandoned room seems like a document in which we find serially produced objects of indeterminate form and unknown function. In the given situation, they suggest that they are not yet fully developed.

V okviru šeste obletnice DobreVage se bo v prostoru Umetnica na mesec s svojo prvo samostojno razstavo predstavila Ema Maznik Antić. V svoji praksi se ukvarja predvsem z banalnimi najdenimi objekti, serialnostjo in repeticijo. Izdeluje objekte, ki spominjajo na fosile ali na ostanke nečesa, kar se šele formira. Na razstavi se tako pravzaprav znajdemo v situaciji, ki spominja na zapuščen prostor, za katerega je le malo verjetno, da bi vanj kdaj vstopili. Zapuščena soba je videti kot dokument, v katerem najdemo serialno izdelane objekte nedefiniranih oblik in neznanih funkcij. V dani situaciji namigujejo na to, da se pravzaprav še niso dokončno razvili.Vita Eva Weisseisen: I'm Just an Average Runner


25/05 – 27/06/2022


I Just an Average Runner is a sequel to the zine Running Diary, which features a stream of consciousness during and after running, the title also referring to the short film I am Just an Average Slovenian. In it, the artist claims that her desires, which she often refers to as needs, are not far from the average expectations of Slovenian society. But her works subtly suggest that her desires mean more to her and are not just material; they are interwoven with the sentimental and the spiritual. A garden and a forest are two things that have accompanied the artist since childhood and have also appeared as themes in her work for some time. The photos, drawings and texts tell a story of dreaming of being alone in the security of home and nature, whereby the boundary between reality and utopia is often shifted.

I’m Just an Average Runner je nadaljevanje zina Running Diary, v katerem je predstavljen tok zavesti med tekom in po njem, hkrati pa se naslov nanaša tudi na kratki film I’m Just an Average Slovenian. V njem avtorica trdi, da njene želje, ki jih pogosto poimenuje kar potrebe, niso daleč od povprečnih slovenskih družbenih pričakovanj. Vendar pa dela subtilno namigujejo ravno na to, da ji želje pomenijo nekaj več in niso zgolj materialne, temveč se prepletajo s sentimentalnim in duhovnim. Vrt in gozd sta dve stvari, ki avtorico spremljata že od otroštva, že nekaj časa pa sta to tudi temi, ki se pojavljata v njeni praksi. Fotografije, risbe in zapisi pripovedujejo zgodbo sanjarjenja o samoti v varnosti doma in narave, ki pogosto premika mejo med realnim in utopičnim.Organisation Organizacija
Kino Šiška


DobraVaga Gallery
Adamič-Lundrovo nabrežje 5
SI—1000 Ljubljana


T +386 30 310 106
E info@dobravaga.si
W www.dobravaga.si/en

︎ Facebook
︎ Instagram

OPENING HOURS:
Monday - Saturday, 9 – 6PM


DobraVaga is an exhibition and project space, a sales gallery and an open studio with different visual languages of art, style and content, focusing on the production of the young generation of artists. Anchored in the premises of the former fish market under the Plečnik arcades on the Ljubljanica, the gallery promotes new editions of visual stories and original artistic practices.