Ksenija Čerče: ANTI / ANTI


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Arne Brejc

18/04 – 28/05/2023


The exhibition, chain-titled ANTI / ANTI, will consolidate a painterly reflection within the web of works created over the last three years, both in relation to the post-digital and post-internet condition and in correlation with the contingencies that are at work in the mechanisms of image-making. The latter is reflected in the exhibition through the use of specific lights and glares stimulated by the flux of the paintings and the luminescent transgression of their materiality.

Painting has been constituted in the past in various forms of appearance, including its own negation. We no longer believe in statements about the end of art or the end of painting, however, in the current post-digital and post-internet condition, both the establishment of specific objects and the formation of new materialities are nevertheless at work.


Ksenija Čerče, excerpt from the artist's statement

Razstava z verižnim naslovom ANTI / ANTI bo slikarski razmislek udejanjala v mreži del, ki so v zadnjih treh letih dobivala obliko tako v odnosu do postdigitalne in postinternetne situacije, kot v razmerjih do kontingenc, ki so na delu v mehanizmih podobotvorja. Slednje se na razstavi odraža z uporabo specifičnih svetlob in zaslepitev, ki jih animira flux slik in luminescentna transgresija njihove materialnosti.

Slikarstvo se je v preteklosti konstituiralo v različnih pojavnih oblikah, vključujoč tudi lastno negacijo. Izjavam o koncu umetnosti, o koncu slikarstva ne verjamemo več, v pričujoči postdigitalni ter postinternetni situaciji pa je na delu tako vzpostavljanje specifičnih objektov kot tudi formiranje novih materialnosti.


Izsek iz umetniške izjave, Ksenija Čerče


Organisation Organizacija:
Equrna Gallery Galerija Equrna


Equrna Gallery
Gregorčičeva 3a
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 252 71 23
E info@equrna.si
W https://www.equrna.si/

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Monday – Friday, 12 – 7PM


Equrna Gallery was founded in 1982 as the first private gallery in the former Yugoslavia and has been located at Gregorčičeva 3 since 1984. From the very beginning, it was set up as an exhibition and sales gallery for contemporary art. So far, over 350 exhibitions have been shown in the gallery and more than 50 prepared abroad. Equrna Gallery has presented itself at all major international art fairs, such as Art Basel, LA Art Fair, Art Forum Berlin, Preview Berlin, ARCO – Madrid, Art Chicago.