Honza Zamojski: Middleman
Posrednik


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Nevenka Šivavec, Yasmín Martín Vodopivec


10/03 – 28/05/2023Honza Zamojski's latest exhibition Middleman is essentially an installation, created for the gallery of the International Centre of Graphic Arts, in which the character of the same name plays various roles. He is both viewer and author, mediating between the world of ideas and the material world by creating drawings, sculptures and texts.

Zamojski has already been seen in Ljubljana in the main exhibition of the 33rd Ljubljana Biennial of Graphic Arts Crack Up – Crack Down in 2019. with his installation The Gathering and The Meeting. He received the audience award for his work.


Najnovejša razstava Honze Zamojskega je v bistvu instalacija, ustvarjena za galerijo Mednarodnega grafičnega likovnega centra, v kateri naslovni Posrednik igra različne vloge. Je obenem gledalec in tudi avtor, ki posreduje med svetom idej in materialnim svetom, pri čemer ustvarja risbe, kipe in besedila.

V Ljubljani smo Zamojskega videli že na osrednji razstavi 33. grafičnega bienala Ljubljana Vice v lisice leta 2019. s postavitvijo Zbiranje in srečevanje. Za postavitev je prejel nagrado občinstva.
NERO's Publishing Experimentation 2004-2023: Can it be tried somewhere? Založniško eksperimentiranje založbe NERO 2004-2023: Se to lahko kje preizkusi?


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Davide Francalanci – NERO

10/03 – 28/05/2023


NERO is a quarterly magazine and publishing house specialising in artists' books, collections and catalogues, satisfying a spontaneous need to connect with the broader cultural discourse and explore notions of the future world and relevant contemporary issues through art. The exhibition includes publications and archival material, a showcase of digital activities and music releases. Nero Editions will publish Honza Zamojski's latest book, an illustrative and poetic attempt to describe the Middleman, in May.


NERO je četrtletna revija pa tudi založba, specializirana za knjige umetnikov, zbirke in kataloge, ki zadovoljuje spontano potrebo po tem, da bi se povezali s širšim kulturnim diskurzom in prek umetnosti raziskovali imaginarije prihodnjega sveta in relevantna vprašanja sedanjosti. Na razstavi so na ogled publikacije in arhivsko gradivo, predstavitev digitalnih aktivnosti in glasbenega založništva. Pri založbi Nero Editions bo maja izšla najnovejša knjiga Honze Zamojskega Middleman, ki je ilustrativen in poetičen poskus opisa Posrednika.David Kucler: Testing results
Rezultati testiranja


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Božidar Zrinski

21/04 – 28/05/2023


The exhibition presents the artist's latest series of prints and paintings in combination with silkscreens, in which David Kucler (1994) deals – often in a humorous way – with themes such as home, memory, family and domesticity. The title of the exhibition ensues from a former section of Naš dom magazine, which reported on the (tested) quality of household appliances and kitchen utensils in the 1970s. Kucler extends the testing results in his works to examine the potentials and possibilities of the medium of painting itself, as well as to question the boundaries between representation and abstraction.


Razstava predstavlja umetnikovo najnovejšo serijo grafik ter slik v kombinaciji s sitotiskom, pri čemer David Kucler (1994) — nemalokrat humorno razpira teme doma, spomina, družine in domačnosti. Naslov razstave izhaja iz nekdanje rubrike revije Naš dom, ki je v sedemdesetih letih poročala o (preizkusih) kakovosti bele tehnike in kuhinjskih pripomočkov, Kucler pa rezultate testiranja v svojih delih razširja tudi na preizkušanje potencialov in zmožnosti samega slikarskega medija ter preizpraševanje meje med reprezentacijo in abstrakcijo.*For free admission as part of Ljubljana Art Weekend please use the password “LJUBAW” at reception.

*Za prost vstop v okviru dogodka Ljubljana Art Weekend, prosimo, da na recepciji uporabite geslo “LJUBAW”.


Organisation Organizacija:
International Centre of Graphic Arts
Mednarodni grafični likovni center (MGLC)


International Centre of Graphic Arts MGLC
Pod turnom 3
SI—1000 LjubljanaT +386 1 241 38 00
E info@mglc-lj.si
W www.mglc-lj.si

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 6PMThe International Centre of Graphic Arts (MGLC) is a specialised museum and producer of printed and contemporary art, based on the heritage of the International Biennale of Graphic Arts and the art of printing. The museum holds extensive collections of prints and art publications produced since after the Second World War, which can be viewed in the study cabinet. It is located in the central part of Tivoli Park in Ljubljana and attracts visitors with a diverse culture and education programme.