BIO27, Super Vernaculars.
Design for a regenerative future
BIO27, Supervernakularno.
Oblikovanje za regenerativno prihodnostThe Biennial of Design
Bienale oblikovanja


26/05 – 29/09/2022


The Biennial of Design/BIO is an international production and exhibition project held under the auspices of the Museum of Architecture and Design/MAO in cooperation with the production platform of the Centre for Creativity/CZK. The exhibition Super Vernaculars is conceived as a collection of stories told through case studies that reveal how these ideas can become the starting points for contemporary innovations. Alongside design projects from different parts of the world, visitors are presented with a number of selected projects that demonstrate the potential of vernacular approaches in solving regional and global problems in comparison to other contemporary approaches to climate change.

Bienale oblikovanja/BIO je mednarodni produkcijsko-razstavni projekt, ki deluje pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje/MAO v sodelovanju s produkcijsko platformo Centra za kreativnost/CZK. Razstava Supervernakularno je zamišljena kot zbirka zgodb, pripovedovanih skozi študije primerov, ki razkrivajo, kako lahko te zamisli postanejo izhodišče za sodobne inovacije. Ob oblikovalskih projektih z različnih koncev sveta se bodo obiskovalci seznanili z vrsto izbranih projektov, ki prikazujejo potencial vernakularnih pristopov pri reševanju regionalnih in globalnih problemov v primerjavi z drugimi sodobnimi pristopi k podnebnim spremembam.Organisation Organizacija
Museum of Architecture and Design (MAO) Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)Created in Slovenia
Ustvarjeno v Sloveniji

Cukrarna Palace
Palača Cukrarna
Ambrožev trg 3


27/05 – 29/09/2022


The Centre for Creativity, interdisciplinary networking, presentation and development platform for the cultural and creative sector in Slovenia, presents its projects and programmes carried out under the auspices of the Museum of Architecture and Design between 2017 and 2022. Its programmes have helped to increase the social and economic value of the sector while forging closer links with the business community. By developing commercially viable projects, they add value and contribute to social progress.

Predstavljamo projekte in programe Centra za kreativnost, interdisciplinarne platforme za povezovanje, predstavljanje in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji, ki smo jih pod okriljem Muzeja za arhitekturo in oblikovanje izvajali med letoma 2017 in 2022. Z našimi programi smo krepili družbeno in ekonomsko vrednost sektorja, ga aktivneje povezovali z gospodarstvom ter razvijali projekte, ki so poslovno uresničljivi, povečujejo dodano vrednost in so usmerjeni k družbenemu napredku.Organisation Organizacija
Museum for Architecture and Design Muzej za arhitekturo in oblikovanje


Museum of Architecture and Design MAO
Grad Fužine
Rusjanov trg 7
SI—1000 Ljubljana


T +386 1 548 42 70
E mao@mao.s
www.mao.si/en

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Tuesday – Sunday, 10 – 6PM


Founded in 1972 as the Museum of Architecture Ljubljana and thus one of the oldest architecture and design museums in Europe, MAO is today an example of the transformation of a museum into a dynamic institution with new functionalities. The museum acts as a custodian and promoter of the world's most extensive collection of Slovenian architectural and design heritage. It is a national and international centre and hub for knowledge transfer in the fields of heritage and creativity, with innovative programme formats dedicated to preserving heritage and supporting emerging creatives.