Trin Alt & Zuza Golińska: Scorching Žgoče


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Lara Mejač


26/05 – 24/06/2023


In their art practices, visual artists Trin Alt and Zuza Golińska create site-specific environments that refer to post-apocalyptic fantasies and aesthetics, such as a toxic landscape with growing steel totems  or a new community of motorcyclists represented by hand-painted pink helmets. In their first exhibition in Slovenia, they will once again refer to a vision of the future reminiscent of scenes from science fiction film that seemed impossible not so long ago but have become an inescapable part of our reality today.


Vizualna umetnika Zuza Golinska in Trin Alt v svojih umetniških praksah ustvarjata site-specific okolja, ki se povezujejo z določenimi postapokaliptičnimi fantazijami in estetikami, kot sta na primer strupena pokrajina z rastočimi jeklenimi totemi ali nova skupnost motoristov, ki jo predstavljajo ročno poslikane rožnate čelade. Na svoji prvi razstavi v Sloveniji se bosta tako ponovno navezala na vizijo prihodnosti, ki spominja na prizore iz znanstvene fantastike in ki so se še nedavno zdeli nemogoči, zdaj pa so postali neizogiben del naše realnosti.Simon Kocjančič: So Unreal Tako neresnično


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Ilija Prokopiev

26/05 – 24/06/2023


The exhibition So Unreal gives us new insights into the art practice of Simon Kocjančič. What becomes very present in his most recent works is the intention to repeat a particular visual motif and use it as an active means of the image through which we are supposed to understand it. It is as if he wants to put us into a Jamais vu experience where a particular visual sign, whether we can relate to it or not, becomes alienated or unreal to us through its repetition. This approach makes Simon's latest works dynamic, correlative with the viewers and experimental.


Razstava Tako neresnično nam ponuja nov vpogled v umetniško prakso Simona Kocjančiča. V njegovih najnovejših delih je zelo navzoča namera ponavljati določen vizualni motiv in ga uporabiti kot aktivno sredstvo podobe, skozi katero naj bi jo razumeli. Zdi se, kot da bi nas želel postaviti v izkušnjo jamais vu, kjer nam določen vizualni znak, ne glede na to, ali se z njim lahko poistovetimo ali ne, s svojim ponavljanjem postane odtujen ali neresničen. Zaradi tega pristopa so Simonova najnovejša dela dinamična, eksperimentalna in korelativna z gledalci.

PrivatePrint feat. Simon Kocjančič: Beyond the Subject


Solo exhibition
Samostojna razstava

Curated by Kurira:
Ilija Prokopiev

26/05 – 24/06/2023


The exhibition Beyond the Subject focuses on Simon Kocjančič's photo practice which recently resulted in a book project entitled Hideout, edited and published by PrivatePrint. The exhibition and the book address in particular the double potential of Simon's photographs. On the one hand, they are works of art in themselves. On the other hand, they serve as documents or tools for further analysis that Simon undertakes in the different mediums he practices, such as painting, printmaking and spatial installations, outlining a powerful method of his general artistic observation and thinking.


Razstava Beyond the Subject se osredotoča na fotografsko prakso Simona Kocjančiča, ki je pred kratkim doživela vrhunec v knjižnem projektu z naslovom Hideout, ki ga je uredila in izdala založba PrivatePrint. Razstava in knjiga obravnavata predvsem dvojni potencial Simonovih fotografij. Po eni strani so same po sebi umetniška dela, po drugi strani pa služijo kot dokumenti ali orodja za nadaljnje analize, ki jih Simon izvaja v različnih medijih, kot so slikarstvo, grafika in prostorske instalacije, ter nakažejo prepričljivo metodo njegovega splošnega umetniškega opazovanja in razmišljanja.


Organisation Organizacija:
RAVNIKAR GALLERY SPACE


RAVNIKAR GALLERY
Vošnjakova ulica 4
SI—1000 Ljubljana
T +386 40 846 069
E info@ravnikargallery.space
www.ravnikargallery.space

︎ Instagram
︎ Facebook

OPENING HOURS:
Wednesday – Friday, 12 – 6PM

Saturday, 11 – 2PMRAVNIKAR is a contemporary art gallery that represents a diverse group of internationally renowned artists while striving to promote the emerging generation of young creators. It aims to showcase a wide range of imaginative art practices by creating a platform for local and international artists, collectives, curators and others working in the creative industries. Recognising the increasingly important role that contemporary visual art plays in socio-political and cultural discourse, we seek dialogue between artists, the community of experts, collectors and the general public through a range of multidisciplinary projects and initiatives.