THURSDAY
ČETRTEK
25/05/2023𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋 𝐎𝐏𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐔𝐑𝐒

ODPIRALNI ČASI

Friday, 26 May | 12.00 — 18.00
Saturday, 27 May | 12.00 — 18.00
Sunday, 28 May | 12.00 — 18.00

PUBLIC PROGRAMME ︎︎︎ PDF


17.00 ︎︎︎ 19.00

@Cukrarna Gallery, Poljanski nasip 40

Round table
Okrogla miza

Space for Work:
The (In)accessibility of Studios

Prostor dela: (Ne)dostopnost ateljejev

To speak of the studio is to speak of the space where all artistic production begins. It is the space where the artist's idea first materialises. The ambition of the artist's idea, the dimensions of the piece and the physical manifestation of the work all depend on the right working space. But in times when property prices are skyrocketing, a (suitable) working space is only accessible to a few. Artists are forced to organise and network themselves; some give up their art practice altogether, or – at best – limit production in one way or another. The Municipality of Ljubljana rents out space units of just over 17,000 m² free of charge for artistic creation and the work of non-government organisations within the cultural sphere. How and to whom are the studios accessible? To what extent are they used and how are the calls for applications determined? What about the availability of spaces for the needs of artistic production elsewhere? What examples of good practice are there and where is there room for (much-needed) improvement?

Govoriti o ateljejih pomeni govoriti o prostorih, kjer se vsa umetniška produkcija začne; to so prostori, kjer se zgodi prva materializacija umetnikove ideje. Od ustreznega delovnega prostora je lahko odvisna ambicioznost umetnikove zamisli, dimenzije njegovega dela in končna uresničitev. Pa vendar je v času visokih cen nepremičnin (primeren) delovni prostor dostopen le malokomu. Umetniki so se prisiljeni samoorganizirati in povezovati, nekateri opuščajo umetniško prakso ali - v najboljšem primeru – tako ali drugače krčijo produkcijo. Mestna občina Ljubljana za namen umetniške ustvarjalnosti in delovanja nevladnih organizacij s področja kulture brezplačno oddaja prostorskih enot v izmeri nekaj več kot 17.000 m². Na kakšen način in komu so dostopni ateljeji? Koliko so koriščeni in kako so zastavljeni razpisni pogoji? Kako je z dostopnostjo prostorov za potrebe umetniške produkcije v drugih krajih? Kaj so primeri dobre prakse in kje je prostor za (nujno potrebne) izboljšave?


19.00 ︎︎︎ 21.00

@Cukrarna Gallery, Poljanski nasip 40

Round table
Okrogla miza

Art Magazines for the 21st Century:
Amid Challenge and Perspective

Umetniške revije za 21. stoletje: med izzivi in perspektivami

At least three things have been in crisis since modern times: media, art and criticism. Despite the constant gloomy prophecies of an end, none of this has disappeared, but we are witnessing new initiatives. One of them is art publications. What does it mean in 2023 to create a medium dedicated to contemporary art practice? How important is the platform (print, web, text, podcast) and how does it change depending on the content and the target audience? Are art publications meant to promote and question art, or are they an art form in their own right? Is art too much about PR and not enough about polemics? Are they niche projects by people who hermetically seal themselves off in artistic heights, or are they intended for a wider readership? What are the pitfalls of the former and what of the latter? How important is the local focus in a global world, or rather in a local setting with a global perspective? Manca G. Renko, editor of Cukr magazine, will discuss what and how we read, write, speak, hear and edit with the editors from ETC (Hana Čeferin), Šum (Tjaša Pogačar), Blok (Kathryn Zazenski), Kajet (Petrică Mogoș & Laura Naum) and Artforum (Kate Sutton).

Vsaj tri stvari so, ki so v krizi že od moderne dalje: mediji, umetnost in kritika. Kljub nenehnim črnogledim napovedim konca pa nič od naštetega še ni izginilo, pač pa smo priča vedno novim pobudam. Ena od teh so tudi umetniške publikacije. Kaj leta 2023 pomeni ustvarjati medij, ki se posveča sodobnim umetniškim praksam? Kako pomembna je platforma (tisk, internet, teksti, podcasti) in kako se spreminja glede na različne vsebine in ciljne skupine? So umetniške publikacije namenjene promociji umetnosti, prevpraševanju umetnosti ali so same po sebi umetniška forma? Ali se umetnost preveč ukvarja z odnosi z javnostmi in premalo s polemiko? Gre za nišne projekte ljudi, ki so hermetično zaprti v umetniške višave ali so namenjene najširšemu bralstvu? Kaj so pasti prvega in kaj drugega? Kako pomembni so v globalnem svetu lokalni fokusi oz. v lokalnem okolju globalne perspektive? O tem, kaj in kako beremo, pišemo, govorimo, poslušamo in urejamo, se bo z urednicami revij ETC (Hana Čeferin), Šum (Tjaša Pogačar), Blok (Kathryn Zazenski), Kajet (Petrică Mogoș & Laura Naum) in Artforum (Kate Sutton) pogovarjala Manca G. Renko, urednica revije Cukr.


21.00

@Rafinerija Cukrarna, Poljanski nasip 40

LJUBLJANA ART WEEKEND
feat. DJ Dalaj Eegol


21.30 ︎︎︎ 22.00

@Trg francoske revolucije

The Lighting Guerrilla Laboratory: Sonorous facades Laboratorij Svetlobne gverile: Zveneča pročelja

The final part of the Lighting Guerrilla Laboratory workshop, dedicated to artists, is a visual-sound performance. Maximum number of participants: 50. No registration required.

Zaključni del delavnice Laboratorija Svetlobne gverile, ki je namenjen umetnikom, predstavlja vizualno-zvočni performans. Maksimalno število obiskovalcev: 50. Prijave niso obvezne.


FRIDAY
PETEK
26/05/2023


10.00 ︎︎︎ 18.00

@Museum of Contemporary Art (+MSUM), Maistrova 5

International conference
Mednarodna konferenca

Museums for the Future
Muzeji za prihodnost

In his famous essay from the early 1990s, “On the Museum’s Ruins,” the American art historian and activist Douglas Crimp describes art museums as sepulchers of artworks. This international conference, organized at a time of recurring crises, presents museums and art institutions that have been destroyed physically and/or symbolically, focusing – instead of on their destruction and ruins – on that vital part of museum institutions that continues to work for the good of the artists and the wider community, despite and in the face of often impossible circumstances. In this way it underscores that radical hope rises from the ruins.


Ameriški umetnostni zgodovinar in aktivist Douglas Crimp je na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja v svojem znamenitem eseju »On the Museum's Ruins« (Na ruševinah muzeja) umetnostne muzeje označil kot prostore mrtvih. Mednarodna konferenca, ki jo organiziramo v času ponavljajočih se kriz, se po eni strani osredotoča na muzeje in institucije, ki so bili uničeni tako fizično kot na simbolni ravni, a bolj kot na samo uničenje in njihove ruševine se konferenca osredotoča na tisti vitalni del muzejskih institucij, ki kljub mnogokrat nemogočim okoliščinam ali uničenju delujejo v dobro umetnikov in širše skupnosti. Po drugi strani konferenca opozarja, da iz ruševin vznikne tudi radikalno upanje.


12.00 ︎︎︎ 18.00

@RAVNIKAR GALLERY, Vošnjakova ulica 4

Exhibition openings
Odprtje razstav

Simon Kocjančič: So Unreal
Tako neresnično
Solo exhibition Samostojna razstava

PrivatPrint feat. Simon Kocjančič:
Beyond the Subject
Solo exhibition
Samostojna razstava

Trin Alt & Zuza Golińska: Scorching Žgoče
Solo exhibition Samostojna razstava


12.00 ︎︎︎ 18.00

@DUM, Kolodvorska 6

Performance without a performer
Performans brez performerja

Mateja Bučar, Vadim Fiškin: Sorry Out of Ideas


16.00

@Cirkulacija 2, Podhod Ajdovščina 2

Exhibition opening

Odprtje razstave

Excuses Izgovori

Group exhibition
Skupinska razstava

Artists Umetnice_ki:
Vadim Fishkin, Danilo Milovanović, The Miha Artnak, name:, Stephan Döpner, Aphra Tesla


17.00

@Meeting point, Vrhovčeva ulica 8

Art Walk: Production spaces of contemporary art
Produkcijski prostori sodobne umetnosti

Curated by Tjaša Pogačar
Voden sprehod s Tjašo Pogačar

Adequate working spaces are one of the key conditions for the production of contemporary art. How do artists in Ljubljana connect and organize themselves to provide suitable working conditions in the context of rising real estate prices and a general shortage of space for independent cultural activities? On a guided walk, emerging artists, creative initiatives, and independent organizations will open the doors of their workspaces and discuss ways to overcome the spatial problems that plague the artistic community in Ljubljana.

Registration required at hello@ljubljanaartweekend.com

Ustrezni delovni prostori so eden ključnih pogojev za produkcijo sodobne umetnosti. Kako se povezujejo in organizirajo umetniki v Ljubljani, da si v kontekstu višanja cen nepremičnin in splošnega primanjkljaja prostorov za neodvisne kulturne dejavnosti lahko omogočajo ustrezne pogoje za delo? Na vodenem sprehodu bodo vrata svojih delovnih prostorov odprli mladi umetniki, ustvarjalne iniciative in neodvisne organizacije, ter spregovorili o načinih premagovanja prostorske problematike, ki pesti ljubljansko umetniško skupnost.


17.00

@City Art Gallery Ljubljana, Mestni trg 5

Guided tour
Javno vodstvo

Meta Krese: Have you come to stay?
Ste prišli, da boste ostali?

Solo exhibition
Samostojna razstava

Guided tour of the exhibition will be led by exhibition curator Sarival Sosič. Maximum number of participants: 100. No registration required.

Vodeni ogled razstave. Po razstavi bo vodil kustos Sarival Sosič. Maksimalno število obiskovalcev: 100. Prijave niso obvezne.


18.00

@Alkatraz Gallery, Masarykova cesta 24

Guided tour
Javno vodstvo

Meta Krese: We’re Waiting in Vain
Čakamo zaman


Solo exhibition
Samostojna razstava

A guided tour of the photography exhibition We're Waiting in Vain with Meta Krese will provide an in-depth look at the stories of the widows of Srebrenica and their families who have been stuck in refugee settlements for years. In an informal conversation with the photographer and journalist, we will discuss the consequences of war and the importance of projects that address long-standing social issues.

No maximum number of participants. No registration required.

Vodeni ogled fotografske razstave Čakamo zaman z avtorico Mete Krese bo prinesel poglobljen vpogled v zgodbe vdov iz Srebrenice ter njihovih družin, ki dolga leta ostajajo ujete v begunskih naseljih. V sproščenem pogovoru s fotografinjo in novinarko se bomo pogovarjali o posledicah vojne in o pomembnosti projektov, ki podrobno obravnavajo dalj časa trajajoče družbene tematike.

Maksimalno število obiskovalcev ni določeno. Prijave niso obvezne.


18.00

@Plečnik House, Karunova ulica 4–6

Guided tour of the exhibition with artist Dorit Margreiter and curator Felicitas Thun-Hohenstein Javno vodstvo po razstavi z umetnico Dorit Margreiter in kuratorko Felicitas Thun-Hohenstein

Mandatory reservations: prijava@mgml.si.
Obvezne rezervacije: prijava@mgml.si.


19.00

@Plečnik House, Karunova ulica 4–6

Exhibition opening and artist talk with Dorit Margreiter and Felicitas Thun-Hohenstein
Odprtje razstave in pogovor z umetnico Dorit Margreiter in kuratorko Felicitas Thun-Hohenstein


19.00

@osmo/za, Slovenska cesta 54, 8th floor

Exhibition opening
Odprtje razstave

Ava Zevop: Webbed Wide Worlds

Solo exhibition
Samostojna razstava


19.00

@Center of Illustration, Stritarjeva ulica 7

Exhibition opening
Odprtje razstave

Ana Zavadlav: The Landscape of Calvino’s Folktales
Pokrajine Calvinovih pravljic

Solo exhibition
Samostojna razstava


19.00

@Portal 27778, Park Špica

Exhibition opening
Odprtje razstave

Podmladek Photobooth

Group exhibition
Skupinska razstava

Artists Umetnice_ki: artistic collective umetniški kolektiv Podmladek: Jaka Juhant, Ema Kobal, Petra Korent, Klara Kracina, Sangara Perhaj, Neo Nor, Tjaša Cizej, Urša Rahne


21.00 

@ULAY, Ljubljana market

Screening
Projekcija

Marina Abramović & Ulay: The Lovers, The Great Wall Walk Ljubimca, hoja po velikem kitajskem zidu

*The screening will take place at Petkovškovo nabrežje and will be viewable from the arcades of the Plečnik market (Ljubljana Market) between Zmajski most (Dragon Bridge) and Mesarski most (Butchers' Bridge) from 9pmProjekcija se bo izvajala na Petkovškovem nabrežju, opazovanje bo možno izpod arkad Plečnikove tržnice med Zmajskim in Mesarskim mostom od 21. ure naprej.


21.00

@Night Window Display Gallery Pešak, courtyard in front of the gallery

Exhibition opening
Odprtje razstave

Simon Macuh: Interconnectedness Medpovezanost

Solo exhibition
Samostojna razstava

SATURDAY
SOBOTA
27/05/2023


11.00

@Meeting point at Škuc Gallery, Stari trg 21

Art Walk: FROM BEGINNING TO END – if the beginning is an art school and the end is a collection but since we all know that there is no beginning and no end: HERE WE ARE NOW
OD ZAČETKA DO KONCA – če je začetek šola umetnosti in konec umetniška zbirka, a ker vsi vemo da ni pravega začetka in ne konca: TU SMO ZDAJ

Curated by Hana Ostan Ožbolt
Voden sprehod s Hano Ostan Ožbolt

What spaces in our city are essential to the delicate ecosystem of the arts, ranging from academic, exhibition, gallery and commercial spaces to museums that also manage their own collections? A walk along the familiar and beloved paths of the city centre will give a better understanding of the local artistic infrastructure and offer a unique insight into its stories.

Registration required at hello@ljubljanaartweekend.com

Kateri prostori v našem mestu so ključni za delikaten ekosistem umetnosti, ki vključuje vse od študijskih, razstavnih, galerijsko-prodajnih in muzejskih prostorov, ki upravljajo tudi s svojimi zbirkami? Sprehod po lokalcem znanih in ljubih poteh mestnega jedra bo omogočil boljše razumevanje mestne umetniške infrastrukture in ponudil unikaten vpogled v zgodbe mesta samega.  


11.00

@Museum of Contemporary Art (+MSUM), Maistrova ulica 3

Children’s Workshop: Exercise 2 - sewing
Delavnica za otroke: Vaja 2 - šivanje

Exercises in a Collection
Vaje v zbirki

Group exhibition
Skupinska razstava

In the exhibition Exercises in a Collection, we will look together at the colourful, often witty, but above all interesting works of women artists made in (traditional) handmade techniques (such as embroidery). These seemingly simple works tell a broader story and raise many questions about the position of women in (today's) society.

We also did the exercises in the collection. Last time we practised embroidery, this time we will sew! We will use recycled materials, old fruit and vegetable bags, and packaging to make practical bags, purses and pencil cases.

Na razstavi Vaje v zbirki si bomo skupaj ogledali pisana, pogosto duhovita, predvsem zanimiva dela umetnic, izdelana v (tradicionalnih) ročnih tehnikah (kot je npr. vezenje). Ta na videz enostavna dela nam pripovedujejo širšo zgodbo in odpirajo številna vprašanja glede položaja žensk v (današnji) družbi.

Tudi sami smo se lotili vaj v zbirki. Nazadnje smo vadili vezenje, tokrat bomo šivali! Iz reciklažnih materialov, starih vreč za sadje in zelenjavo ter embalaže bomo sešili priročne torbice, denarnice, peresnice.

Maximum number of participants: 20. No registration required. For more details contact izobrazevanje@mg-lj.si.

Maksimalno število udeležencev: 20. Prijave niso obvezne. Več informacij na izobrazevanje@mg-lj.si.


11.00

@Galerija Fotografija, Levstikov trg 7

Guided tour
Javno vodstvo

Sara Rman: In Process
V teku

Solo exhibition
Samostojna razstava

The exhibition In Process brings together prominent works from the series Medium, 4x5'', Pastels, Solar Texture, Carrier, Abyss and others. From the titles, it is clear that the artist's work questions the medium itself, searching for its alternative functions and changing forms, guided by a desire to explore and experiment while touching on themes of ( non)sense, paradox, memory and hallucination. The guided tour of the exhibition will be conducted by curator Hana Čeferin and artist Sara Rman.

No maximum number of participants. No registration required.

Razstava V teku združuje vidna dela iz serij Medij, 4x5'', Pasteli, Solarna tekstura, Nosilec, Brezno in drugih. Že iz njihovih naslovov je razvidno, da avtorica pri svojem delu preizprašuje medij sam, išče njegove alternativne funkcije in spreminjajoče se oblike, pri čemer jo vodita želja po raziskovanju in eksperimentiranju, medtem pa se dotika tematik (ne)smisla, paradoksa, spomina in halucinacij. Po razstavi bosta vodili kuratorka Hana Čeferin in umetnica Sara Rman.

Maksimalno število obiskovalcev ni določeno. Prijave niso obvezne.


12.00 ︎︎︎ 18.00

@DUM, Kolodvorska 6

Performance without a performer
Performans brez performerja

Mateja Bučar, Vadim Fiškin: Sorry Out of Ideas


13.00

@osmo/za, Slovenska cesta 54, 8th floor

Guided tour
Javno vodstvo

Ava Zevop: Webbed Wide Worlds

Solo exhibition
Samostojna razstava

Guided tour of the exhibition with the artist. No maximum number of participants. No registration required.

Javno vodstvo po razstavi z umetnico. Maksimalno število obiskovalcev ni določeno. Prijave niso obvezne.


14.00

@Y Gallery, Trubarjeva ulica 79

Guided tour
Javno vodstvo

COMMUNITY.ENV

Group exhibition
Skupinska razstava

Guided tour of the exhibition with the selected artists and curator. No maximum number of participants. No registration required.

Javno vodstvo po razstavi z izbranimi umetniki in kuratorko. Maksimalno število obiskovalcev ni določeno. Prijave niso obvezne.


14.00 ︎︎︎ 16.30

@Multiple locations Več lokacij

Guided tour Magical Misery Tour
Javno vodstvo

During Ljubljana Art Weekend, GalerijaGallery will organise the Magical Misery Tour - a guided tour of exhibitions in selected Ljubljana galleries. The journey between the exhibition venues is organised by bus and offers a social, fun experience with refreshments and a music programme, spiced up with unexpected artistic events. This free event offers a special urban experience of the city and contemporary art.

Maximum number of participants: 30. No registration required.

GalerijaGallery bo v času Art Weekenda 23 organizirala Magical Misery Tour – voden ogled po razstavah izbranih ljubljanskih galerij. Potovanje med lokacijami je organizirano z avtobusom in ponuja druženje, zabavno doživetje s pogostitvijo ter glasbenim programom in je začinjeno z nepričakovanimi umetniškimi dogodki. Ta brezplačen dogodek ponuja posebno, urbano izkušnjo mesta in sodobne umetnosti.

Maksimalno število obiskovalcev: 30. Prijave niso obvezne.


15.00

@Cirkulacija 2, Podhod Ajdovščina 2

Guided tour

Javno vodstvo

Excuses Izgovori

Group exhibition
Skupinska razstava

Artists Umetnice_ki:
Vadim Fishkin, Danilo Milovanović, The Miha Artnak, name:, Stephan Döpner, Aphra Tesla


16.30

@Jakopič Gallery, Slovenska cesta 9

Guided tour of the exhibition with the curator in English Vodstvo po razstavi s kuratorko v angleškem jeziku

Ripples: A Visual Diary of Water
Valovanje: Vizualni dnevnik vode

Group exhibition
Skupinska razstava

You are invited to join us at an expert guided tour of the Ripples: A Visual Diary of Water Exhibition, created in collaboration with the renowned Dutch photography agency NOOR Images. The display follows the path of water under the themes: Origins; Rituals; Resources; Conflict; Migrations; Extremes; Human Body and Joy. The exhibition is unique in that it has been put together using materials that have accumulated over 15 years in the Jakopič Gallery.

No maximum number of participants. Registration required: prijava@mgml.si.

Vabljeni, da se nam pridružite na strokovnem vodstvu po razstavi Valovanje: Vizualni dnevnik vode, ki smo jo pripravili v sodelovanju s priznano nizozemsko fotografsko agencijo NOOR Images. Razstavljene fotografije sledijo poti vode in so predstavljene v tematskih sklopih Izvori; Rituali; Viri; Konflikt; Premiki; Skrajnosti; Človeško telo in Radost. Posebnost razstave je, da smo jo postavili iz materialov, ki so se v 15 letih nabrali v skladišču Galerije Jakopič.

Maksimalno število obiskovalcev ni določeno. Obvezne prijave na prijava@mgml.si.


17.00 ︎︎︎ 19.00

@Zala Gallery, Gosposka ulica 7

Guided tour
Javno vodstvo

Vladimir Leben: Das ist Leben
To je življenje


Solo exhibition
Samostojna razstava

Artist Vladimir Leben will be available in the gallery between 5 pm and 7 pm for a talk and  presentation of the starting points that inspired him to create his new series. He will also be available to anyone who would like to meet a truly original artist with a great sense of humour and a remarkable understanding of society and the individual within it.

Maximum number of participants: 30. No registration required.

Umetnik Vladimir Leben bo v galeriji med 17h in 19h na voljo za pogovor in predstavitev izhodišč, ki so ga vzpodbudila pri ustvarjanju novega cikla ter na voljo vsem, ki želijo spoznati res izvirnega umetnika, z vrhunskim humorjem in izjemnim razumevanjem družbe ter posameznika v njej.

Maksimalno število obiskovalcev: 30. Prijave niso obvezne.


18.00 ︎︎︎ 19.30

@Škuc Gallery, Stari trg 21

Presentation of the artist’s book Heimat Camp by Gašper Kunšič Predstavitev knjige umetnika Gašperja Kunšiča z naslovom Heimat Camp

Gašper Kunšič: Heimat Camp

Solo exhibition
Samostojna razstava

Maximum number of participants: 100. No registration required. Maksimalno število obiskovalcev: 100. Prijave niso obvezne.


18.00

@GalerijaGallery, Trg prekomorskih brigad 1

Performance with the clown
Performativni dogodek s klovnom

Noemi Veberič Levovnik: Whacky Self and Clown: Streetwear Art Multiples for Messy People Whacky Self in Klovn: Streetwear multipli za neurejene ljudi [MADE IN CHINA]

Solo exhibition
Samostojna razstava

Maximum number of participants: 12. No registration required. Maksimalno število obiskovalcev: 12. Prijave niso obvezne.


21.00

@Meeting point: Match Gallery, Trg francoske revolucije 7

Guided bike tour
Javno vodstvo s kolesom

Lighting Guerrilla Festival: Space
Festival Svetlobna Gverila: Prostor

Group exhibition
Skupinska razstava

A guided bike tour of the venues of the 17th Lighting Guerrilla Festival, which are scattered throughout Ljubljana. Maximum number of participants: 20. No registration required.

Vodstvo s kolesom po prizoriščih 17. festivala Svetlobna gverila, ki so razpršena po vsej Ljubljani. Maksimalno število obiskovalcev: 20. Prijave niso obvezne.


21.00

@ULAY, Ljubljana market

Screening
Projekcija

Marina Abramović & Ulay: The Lovers, The Great Wall Walk Ljubimca, hoja po velikem kitajskem zidu

*The screening will take place at Petkovškovo nabrežje and will be viewable from the arcades of the Plečnik market (Ljubljana Market) between Zmajski most (Dragon Bridge) and Mesarski most (Butchers' Bridge) from 9pmProjekcija se bo izvajala na Petkovškovem nabrežju, opazovanje bo možno izpod arkad Plečnikove tržnice med Zmajskim in Mesarskim mostom od 21. ure naprej.


SUNDAY
NEDELJA
28/05/2023


10.00

@DobraVaga Gallery, Adamič-Lundrovo nabrežje 5

Guided tour with the curators
Javno vodstvo s kuratorkami

Marketplace
Tržnica

Group exhibition
Skupinska razstava

No maximum number of participants, registration is not required. Maksimalno število obiskovalcev ni določeno, prijave niso obvezne.


10.00 ︎︎︎ 12.00

@Jakopič Gallery, Slovenska cesta 9

A light painting workshop for all ages
Ustvarjalna delavnica svetlorisa za vse starosti

Ripples: A Visual Diary of Water
Valovanje: Vizualni dnevnik vode

Group exhibition
Skupinska razstava

Drawing with light brings participants closer to the essence of photography itself, brought into the digital world. Light painting is a highly creative artistic photography technique in which we draw patterns with coloured lights while the camera records light strokes in a long exposure. The image will be printed for you.

The tutor of the workshop is Julija Hoda.
No maximum number of participants. No registration required.

Risanje s svetlobo udeležencem približa bistvo fotografije same, prenesene v digitalni svet: to je izredno kreativna tehnika umetniške fotografije, pri kateri rišemo vzorce z barvnimi lučkami, medtem pa fotoaparat v dolgi ekspoziciji beleži svetlobne poteze. Izdelano podobo vam natisnemo za domov.

Mentorica delavnice je Julija Hoda.
Maksimalno število obiskovalcev ni določeno. Prijave niso obvezne.


11.00 ︎︎︎ 13.00


Art Walk: Fever Dreams
Vročične sanje

Curated by ETC. Magazine
Voden sprehod s kuratorsko ekipo revije ETC.

@Kresija Gallery, RAVNIKAR GALLERY, Kino Šiška
Galerija Kresija, Galerija Ravnikar, Kino Šiška

ETC. magazine will organise a guided tour of the various exhibitions of the artists featured in the second issue of the magazine. The first stop of the tour will be the group exhibition Fever Dreams at Kresija Gallery (11.00), after which we will walk together to Ravnikar Gallery Space, where we will see the exhibition by Simon Kocjančič (12.00), and finally take the bus to Kino Šiška, where we will conclude our visit with a viewing of the exhibition by Maria Vorobjova (13.00).

Revija ETC. bo pripravila vodstvo po različnih razstavah umetnic in umetnikov, predstavljenih v drugi številki revije. Prva točka ogleda bo skupinska razstava Vročične sanje v Galeriji Kresija (ob 11.00), nato se bomo skupaj sprehodili do Ravnikar Gallery Space, kjer si bomo ogledali razstavo Simona Kocjančiča (ob 12.00), nazadnje pa se bomo z avtobusom odpeljali do Kina Šiška, kjer bomo druženje sklenili z ogledom razstave Marie Vorobjove (ob 13.00).

No maximum number of participants. No registration required. Maksimalno število obiskovalcev ni določeno. Prijave niso obvezne.


12.00 ︎︎︎ 18.00

@DUM, Kolodvorska 6

Performance without a performer
Performans brez performerja

Mateja Bučar, Vadim Fiškin: Sorry Out of Ideas


15.00

@Cirkulacija 2, Podhod Ajdovščina 2

Guided tour
Javno vodstvo

Excuses Izgovori

Group exhibition
Skupinska razstava

Artists Umetnice_ki:
Vadim Fishkin, Danilo Milovanović, The Miha Artnak, name:, Stephan Döpner, Aphra Tesla


15.00

@Museum of Modern Art, Cankarjeva 15

Guided tour
Javno vodstvo

20th Century. Continuities and Ruptures
20. stoletje. Kontinuitete in prelomi

Permanent exhibition
Stalna postavitev

The guided tour follows a thematic path (from the arrival of modernism in art on Slovenian territory, the avant-garde of the 1920s, partisan art, OHO and the retro-avant-garde of the 1980s) that draws the visitor's attention to the big question of the connections between art, politics and life, leaving them free to choose the one that best suits their interests.

Maximum number of participants: 25. Registration not required. For more details contact: izobrazevanje@mg-lj.si.

Vodstvo po razstavi 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi se osredotoča na sledenje problemske poti (od vstopa likovnega modernizma v slovenski prostor, avantgarde dvajsetih let, partizanske umetnosti, OHO-ja in do retroavantgarde 80-ih let), ki  obiskovalca/ko  opozarja na veliko vprašanje vozlov med umetnostjo, politiko in življenjem, sam/a pa lahko tudi poljubno izbere še tisto, ki mu/ji glede na zanimanje najbolj ustreza.

Maksimalno število obiskovalcev: 25. Prijave niso obvezne. Več informacij na izobrazevanje@mg-lj.si.


16.30

@Jakopič Gallery, Slovenska cesta 9

Guided tour
Javno vodstvo

Ripples: A Visual Diary of Water
Valovanje: Vizualni dnevnik vode

Group exhibition
Skupinska razstava

You are invited to join us at a guided tour of the Ripples: A Visual Diary of Water Exhibition, created in collaboration with the renowned Dutch photography agency NOOR Images. The exhibition is unique in that it has been put together using materials that have accumulated over 15 years in the Jakopič Gallery. The display follows the path of water under the themes: Origins; Rituals; Resources; Conflict; Migrations; Extremes; Human Body and Joy. The themes are supported with soundscapes.

No maximum number of participants. Registration required: prijava@mgml.si.

Vabljeni, da se nam pridružite na javnem vodstvu po razstavi Valovanje: Vizualni dnevnik vode, ki smo jo pripravili v sodelovanju s priznano nizozemsko fotografsko agencijo NOOR Images. Posebnost razstave je, da smo jo postavili iz materialov, ki so se v 15 letih nabrali v skladišču Galerije Jakopič. Razstavljene fotografije sledijo poti vode in so predstavljene v tematskih sklopih Izvori; Rituali; Viri; Konflikt; Premiki; Skrajnosti; Človeško telo in Radost, ki so podkrepljeni z zvočnimi krajinami.

Maksimalno število obiskovalcev ni določeno. Obvezne prijave na prijava@mgml.si.


17.00

@Museum of Contemporary Art (+MSUM), Maistrova ulica 3

Guided tour
Javno vodstvo

Arteast 2000+ Collection
Zbirka Arteast 2000+

Group exhibition
Skupinska razstava

On a guided tour, visitors will learn about the legacy of the OHO movement and the art collectives and practices that emerged from it, the related work of other artists in the Arteast 2000+ collection, projects by contemporary artists, as well as works that have been purchased for the international Arteast 2000+ collection in recent years, and works that in some way suggest a line that this collection might follow in the future. These are artists of the younger or middle generation from the former Yugoslavia, and the subject matter of the works is mostly the work of women artists, with a focus on (traditional) handicrafts, the significance of this return to handicrafts today (the position of women in society, patriarchy, unpaid work, tradition – modernity), and what different histories and stories these handicrafts tell us.

Maximum number of participants: 25. Registration not required. For more details contact: izobrazevanje@mg-lj.si.

Na vodenem ogledu bodo obiskovalci spoznali dediščino gibanja OHO in iz nje izhajajočih umetnostnih kolektivov in praks, sorodna delovanja drugih umetnikov iz zbirke Arteast 2000+, projekte sodobnih umetnikov, pa tudi dela, ki so bila odkupljena za mednarodno zbirko Arteast 2000+ v zadnjih letih, in dela, ki na neki način nakazujejo linijo, po kateri bi se ta zbirka lahko oblikovala v prihodnje. Gre za umetnice in umetnike mlajše ali srednje generacije z območja nekdanje Jugoslavije, tematika del pa je večinoma delo umetnice s poudarkom na (tradicionalnih) ročnih delih, kaj ta povratek k ročnemu pomeni za današnji čas (položaj žensk v družbi, patriarhat, neplačano delo, tradicija – sodobnost) in kakšne drugačne zgodovine in zgodbe nam ta ročna dela pripovedujejo.

Maksimalno število udeležencev: 25. Prijave niso obvezne. Več informacij na izobrazevanje@mg-lj.si.


18.00

@Mala galerija BSI, Slovenska cesta 35

Guided tour
Javno vodstvo

Jon Derganc: Photography
Fotografija


Solo exhibition
Samostojna razstava

Maximum number of participants: 40. No registration required. Maksimalno število obiskovalcev: 40. Prijave niso obvezne.


18.00

@Meeting point: Ambrož Square (park)
Zbirno mesto: Ambrožev trg (park)

Art Walk: Umetnost in ekologije skrbi
Art and Ecologies of Care

Curated by Urška Jurman
Voden sprehod z Urško Jurman

In a time of growing environmental and climate crises, how can art and culture co-create meaningful and transformative social and ecological relationships in the public sphere? On this guided walk we will get to know art projects and cultural initiatives that are in many ways inspiring examples of practices and ecologies of care.

Registration required at hello@ljubljanaartweekend.com

Na kakšne načine lahko umetnost in kultura v času naraščajoče okoljske in podnebne krize soustvarjata pomenljive in transformativne družbene in okoljske odnose v javnem prostoru? Na vodenem sprehodu bomo spoznali umetniške projekte in kulturne pobude, ki so v mnogočem navdihujoči primeri praks in ekologij skrbi.

Obvezne prijave na hello@ljubljanaartweekend.com


21.00

@ULAY, Ljubljana market

Screening
Projekcija

Marina Abramović & Ulay: The Lovers, The Great Wall Walk Ljubimca, hoja po velikem kitajskem zidu

*The screening will take place at Petkovškovo nabrežje and will be viewable from the arcades of the Plečnik market (Ljubljana Market) between Zmajski most (Dragon Bridge) and Mesarski most (Butchers' Bridge) from 9pmProjekcija se bo izvajala na Petkovškovem nabrežju, opazovanje bo možno izpod arkad Plečnikove tržnice med Zmajskim in Mesarskim mostom od 21. ure naprej.


Information for visitors
Informacije za obiskovalce


We reserve the right to change the programme. We are not responsible for any programme changes; please keep an eye on our website, our partners’ websites and our social media.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Za morebitne programske spremembe ne odgovarjamo; podatke spremljajte na naši spletni strani, na spletnih straneh naših partnerjev ter na družbenih omrežjih.


For free admission to public institutions, including Cukrarna Gallery, Jakopič Gallery, International Centre of Graphic Arts (MGLC) and MG+MSUM, you need to use the password “LJUBAW” at reception.

Za brezplačen vstop v javne institucije, kamor sodijo galerija Cukrarna, galerija Jakopič, Mednarodni grafični likovni center (MGLC) in MG+MSUM, na recepciji uporabite geslo “LJUBAW”.